Zákon o zbraních

zrušeno
Zákon č. 147/1983 Sb.

Zákon o zbraních a střelivu

zrušeno Vyhláška č. 10/1984 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva vnitra kterou se vydávají podrobnější prováděcí předpisy o zbraních a střelivu

zrušeno
Zákon č.  49/1990 Sb.

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu

zrušeno Vyhláška č.264/1990 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 10/1984 Sb., kterou se vydávají podrobnější prováděcí předpisy o zbraních a střelivu

zrušeno
Zákon č. 288/1995 Sb.

, o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)

zrušeno Zákon č.  13/1998 Sb.

, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních).

platný Zákon č. 119/2002 Sb.

o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních). Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a prováděcí předpis Nařízení vlády 217/2017 Sb.

zrušeno Zákon č. 170/2013 Sb.

, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a některé další zákony.

aktuální Zákon č. 229/2016 Sb.

, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

připravovaný Návrh zákona o zbraních
k 1. lednu 2022

Návrh se předkládá na základě usnesení vlády č. 740 ze dne 23. října 2017 a v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2019. V souladu s usnesením vlády č. 740 ze dne 23. října 2017 má dojít ke zrušení zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, a k jeho nahrazení zcela novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. Návrh zákona o zbraních upravuje nakládání se zbraněmi a střelivem a reflektuje požadavky práva EU. (Novela s největší pravděpodobností nebude mít žádný vliv na současné podmínky uložení zbraní v trezorech!)

Kapitola o uložení zbraní v trezorech je paragraf 58

Zákon o zbraních 229/2016 Sb. - aktuální platný

ze dne 15. června 2016,
kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
ZBRANĚ, STŘELIVO A MUNICE

Hlava I
Úvodní ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 32) a upravuje nakládání se střelnými zbraněmi (dále jen „zbraň“) a střelivem, podmínky pro provozování střelnic, nakládání s municí a provádění pyrotechnického průzkumu.

(2) Zákon se nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na

 1. a) zbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji ozbrojenými silami České republiky 1) , Vojenskou policií 33) , bezpečnostními sbory 1a) , Vojenským zpravodajstvím 1b) nebo ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu 2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, a jsou určeny k plnění jejich úkolů,
 2. b) zbraně, střelivo a munici ve vlastnictví státu, které jsou určeny ke sbírkovým, výzkumně vývojovým nebo muzejním účelům Ministerstvem vnitra (dále jen „ministerstvo“), Ministerstvem obrany, ozbrojenými silami České republiky 1) , Vojenskou policií 33) , bezpečnostními sbory 1a) , Vojenským zpravodajstvím 1b) nebo ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu 2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu,
 3. c) zbraně, střelivo a munici, které jsou určeny k ověřování Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva 3) ,
 4. d) zbraně, střelivo a munici, které jsou kulturními památkami, součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo sbírkovými předměty, které jsou ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí,
 5. e) zřizování a provozování střelnic Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, ministerstvem, Ministerstvem obrany, ozbrojenými silami České republiky 1) , Vojenskou policií 33) , bezpečnostními sbory 1a) , Vojenským zpravodajstvím 1b) nebo ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, pouze pro jejich potřebu a
 6. f) provádění pyrotechnického průzkumu ozbrojenými silami České republiky 1) , Vojenskou policií 33) , bezpečnostními sbory 1a) , Vojenským zpravodajstvím 1b) nebo ozbrojenými silami nebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu 2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu.

(3) Umožní-li stát, kraj, obec, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, ministerstvo, Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České republiky 1) , Vojenská policie 33) , bezpečnostní sbory 1a) , Vojenské zpravodajství 1b) ozbrojené síly nebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu 2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, disponovat se zbraní, střelivem nebo municí, které jsou v jejich držení a nevztahuje se na ně tento zákon, komukoliv jinému, který je oprávněn zbraně, střelivo nebo munici držet podle tohoto zákona, vztahuje se na tuto věc od okamžiku převzetí tento zákon.

(4) Na zbraně, střelivo a munici podle odstavce 2 písm. a) až d) se přiměřeně vztahují ustanovení upravující vedení evidence a zabezpečení zbraní, střeliva a munice, pokud zvláštní právní předpis 3b) nestanoví jinak.

§ 1a

Vztah k právním předpisům upravujícím nakládání s výbušninami

(1) Tento zákon se nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na výbušniny vymezené zákonem upravujícím nakládání s výbušninami 29) (dále jen „výbušnina“).

(2) Výroba nebo zpracování výbušnin, při nichž dochází k vývoji, výrobě, zpracování, znehodnocování a ničení střeliva nebo munice včetně delaborace munice, se považuje také za nakládání se střelivem nebo municí podle tohoto zákona.

§ 2

Vymezení některých pojmů

(1) Druhy zbraní a střeliva jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

 1. a) držením zbraně nebo střeliva mít
  • 1. zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí,
  • 2. zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo,
 2. b) nošením zbraně nebo střeliva mít zbraň nebo střelivo u sebe, s výjimkou případů uvedených v písmenu a),
 3. c) místem pobytu adresa trvalého pobytu občana České republiky, 4) anebo adresa trvalého nebo přechodného pobytu 5) cizince, 6)
 4. d) podnikatelem v oboru zbraní a střeliva fyzická nebo právnická osoba, která podle zvláštního právního předpisu 7)
  • 1. zbraně nebo střelivo vyvíjí, vyrábí, upravuje, opravuje, znehodnocuje nebo ničí,
  • 2. zbraně nebo střelivo uschovává, skladuje, půjčuje, přepravuje, nakupuje, prodává nebo k tomu přijímá objednávky, nebo
  • 3. zprostředkovává jiným nabytí nebo prodej zbraní nebo střeliva,
 5. e) přenecháním zbraně nebo střeliva poskytnutí možnosti jiné osobě se zbraní nebo střelivem fakticky nakládat.
 6. f) pyrotechnickým průzkumem
  • 1. vyhledávání munice, střeliva nebo výbušnin a jejich identifikace stanoveným postupem, případně jejich vyzvednutí, nebo
  • 2. dohled při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice, střeliva nebo výbušnin, a identifikace nalezené munice, střeliva nebo výbušnin.
Hlava II
ZBRANĚ A STŘELIVO

Díl 1

Kategorie zbraní a střeliva

§ 3

Rozdělení zbraní a střeliva

(1) Zbraně a střelivo se pro účely tohoto zákona rozdělují na

 1. a) zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázané doplňky zbraní - kategorie A (dále jen "zbraně kategorie A"),
 2. b) zbraně podléhající povolení - kategorie B (dále jen "zbraně kategorie B"),
 3. c) zbraně podléhající ohlášení - kategorie C (dále jen "zbraně kategorie C") a
 4. d) ostatní zbraně - kategorie D (dále jen "zbraně kategorie D"),
 5. e) střelivo do zbraní kategorií A až D, které není zakázané (dále jen "střelivo").

(2) Zbraněmi zařazenými do kategorií A až D se rozumí též hlavní části zbraní, kterých jsou nebo mají být jejich součástí.

(3) V pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie podle odstavce 1 rozhoduje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva ( § 74 odst. 6 ). 8) Postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.

§ 4

Zbraně kategorie A

Zbraněmi kategorie A jsou

 1. a) zbraně
  • 1. vojenské, včetně odpalovacích zařízení, s výjimkou pušek, pistolí a revolverů, ověřených pro civilní použití, pokud podléhají ověřování podle zvláštního právního předpisu,
  • 2. samočinné,
  • 3. vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, anebo zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně),
  • 4. palné nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů,
  • 5. plynové nebo expanzní, nejde-li o dovolené výrobní provedení,
  • 6. střelná nástrahová zařízení a
  • 7. s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu;
 2. b) střelivo
  • 1. se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou,
  • 2. pro krátké kulové zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku a
  • 3. které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení,
 3. c) doplňky zbraní
  • 1. tlumiče hluku výstřelu a
  • 2. zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů.
§ 5

Zbraně kategorie B

Zbraněmi kategorie B jsou

 1. a) krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně,
 2. b) krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem,
 3. c) jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm,
 4. d) dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,
 5. e) dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,
 6. f) dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm,
 7. g) samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní, a
 8. h) signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm.
§6

Zbraně kategorie C

Zbraněmi kategorie C jsou

 1. a) jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm,
 2. b) jednoranové nebo víceranové, opakovací nebo samonabíjecí dlouhé zbraně neuvedené v § 5 písm. d) až f),
 3. c) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintbalových zbraní, a
 4. d) více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů.
§7

Zbraně kategorie D

Zbraněmi kategorie D jsou

 1. a) historické zbraně,
 2. b) zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,
 3. c) palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J,
 4. d) plynové zbraně na vzduchovou kartuš,
 5. e) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J,
 6. f) expanzní zbraně a expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely
 7. g) mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N,
 8. h) znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
 9. i) zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,
 10. j) neaktivní střelivo a munice a
 11. k) zbraně neuvedené v kategoriích A až C.
Díl 2

Nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraně a střeliva

§8

Nabývat do vlastnictví, s výjimkou dědění ( § 66 ), a držet nebo nosit zbraň nebo střelivo může pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§9

(1) Zbraň kategorie A je zakázáno nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit, pokud není dále stanoveno jinak. Zákaz podle věty první se nevztahuje na vývoz nebo dovoz uskutečňovaný podle zvláštního právního předpisu. 9)

(2) Policie České republiky (dále jen "policie") může udělit výjimku držiteli zbrojního průkazu skupiny A anebo C nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J, který provádí

 1. a) sběratelskou nebo muzejní činnost,
 2. b) přepravu, střežení mimořádně nebezpečných nebo cenných zásilek nebo střežení objektů mimořádné důležitosti, anebo objektů důležitých pro obranu státu,
 3. c) výrobní nebo obdobnou činnost, při které ke zkoušení výrobků nutně potřebuje zbraň kategorie A,
 4. d) výuku a výcvik ve střelbě ze zbraní kategorie A,
 5. e) filmovou nebo divadelní činnost; v takovém případě musí být zbraň nevratně upravena tak, aby při střelbě z ní mohly být použity pouze cvičné náboje a nábojky, nebo
 6. f) výkon práva myslivosti podle zvláštního právního předpisu 24) ; takovou výjimku lze však udělit pouze pro doplněk zbraně uvedený v § 4 písm. c) bodě 2; podmínky stanovené zvláštním právním předpisem zůstávají nedotčeny 24) .

(3) Policie může udělit výjimku podle odstavce 2, pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti. Výjimku lze časově omezit, je-li udělena podle odstavce 2 písm. b) až f). Za účelem posouzení, zda udělení výjimky neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, je policie oprávněna požádat orgán veřejné moci, fyzickou osobu nebo právnickou osobu o poskytnutí potřebných podkladů a informací; dožádaný orgán nebo osoba žádosti vyhoví bez zbytečného odkladu.

(4) Jde-li o udělení výjimky k nabytí vlastnictví nebo držení zbraně uvedené v § 4 písm. a) bodě 1 , která podléhá zvláštnímu režimu kontroly podle závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, musí předem vyslovit souhlas Ministerstvo obrany.

§10

(1) O udělení výjimky podle § 9 odst. 2 žádá držitel zbrojního průkazu skupiny A anebo C nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Žádost musí obsahovat

 1. a) v případě fyzické osoby náležitosti podání podle správního řádu vztahující se k fyzické osobě 25) , rodné příjmení a místo narození (dále jen „osobní údaje“),
 2. b) v případě právnické osoby náležitosti podání podle správního řádu vztahující se k právnické osobě 25) (dále jen „údaje identifikující právnickou osobu“),
 3. c) druh zbraně, značku výrobce zbraně, vzor (model), ráži a výrobní číslo zbraně, pokud je žadateli známo (dále jen "údaje o zbrani"),
 4. d) druh zakázaného střeliva, značku výrobce střeliva, ráži střeliva a jeho počet, jde-li o žádost o udělení výjimky k nabytí vlastnictví a držení nebo nošení zakázaného střeliva,
 5. e) druh zakázaného doplňku zbraně a jeho popis, popřípadě výrobní číslo,
 6. f) číslo zbrojního průkazu nebo zbrojní licence a
 7. g) důvod udělení výjimky a konkrétní účel ve vztahu k prováděné činnosti.

(2) Žádost se podává u krajského ředitelství policie, příslušného podle místa pobytu fyzické osoby, nebo podle sídla právnické osoby (dále jen "příslušný útvar policie").

(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny A, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „členský stát“), je povinen též předložit předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením výjimky podle odstavce 1 nebo prohlášení o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.

§11

(1) Platnost výjimky udělené podle § 9 odst. 2 zaniká, jestliže

 1. a) uplynula doba, na kterou byla udělena, nebo
 2. b) ten, komu byla výjimka udělena, přestal být držitelem zbrojního průkazu skupiny A anebo C nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J.

(2) Výjimka bude odňata, pominul-li důvod, pro který byla udělena.

(3) V případě zániku platnosti výjimky podle odstavce 1 nebo jejího odejmutí podle odstavce 2, je vlastník zbraně kategorie A povinen odevzdat tuto zbraň příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti výjimky nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jejím odnětí a postupovat podle tohoto zákona ( § 64 ).

§12

(1) Zbraň kategorie B lze nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě povolení, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Střelivo do zbraně kategorie B může nabývat do vlastnictví, držet a nosit pouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny.

(3) O povolení podle odstavce 1 žádá držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti musí být

 1. a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,
 2. b) údaje o zbrani, které se povolení týká; značka výrobce zbraně, vzor (model), ráže a výrobní číslo zbraně pouze v případě, jsou-li žadateli známé,
 3. c) číslo zbrojního průkazu nebo zbrojní licence a
 4. d) důvod žádosti.

(4) Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě, je povinen též předložit předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení podle odstavce 1 nebo jeho prohlášení o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.

(5) Příslušný útvar policie vydá povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B, pokud má k tomu žadatel řádný důvod. Za řádný důvod se považuje

 1. a) provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti,
 2. b) uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo příprava na povolání,
 3. c) provozování koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva,
 4. d) zajišťování ostrahy majetku a osob,
 5. e) zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu, 10) nebo
 6. f) ochrana života, zdraví nebo majetku.

(6) Příslušný útvar policie vydá povolení k nošení zbraně kategorie B, uvádí-li žadatel důvod uvedený v odstavci 5 písm. b), c), d), e) nebo f).

(7) Na žádost žadatele se povolení podle odstavců 5 a 6 vydá jedním rozhodnutím. Tato povolení lze rovněž vydat současně s rozhodnutím o vydání zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.

§13

(1) Platnost povolení vydaného podle § 12 zaniká, jestliže ten, komu bylo povolení uděleno, přestal být držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. Platnost povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B dále zaniká, není-li využito do 12 měsíců ode dne jeho vydání.

(2) Povolení vydané podle § 12 odejme příslušný útvar policie, pominul-li řádný důvod, pro který bylo vydáno; to neplatí, bylo-li povolení vydáno podle § 12 odst. 5 písm. f).

(3) V případě zániku platnosti povolení podle odstavce 1 věty první nebo jeho odejmutí podle odstavce 2 je vlastník zbraně kategorie B povinen odevzdat tuto zbraň příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti povolení nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jeho odejmutí a postupovat podle tohoto zákona ( § 64 ).

§14

Zbraň kategorie C nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet pouze držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence příslušné skupiny, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému útvaru policie. Tuto zbraň může držitel zbrojního průkazu nosit pouze v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po její registraci (§ 41).

§15

(1) Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba.

(2) Ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo b) lze střílet jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí, při nichž se ze zbraní nevystřelují střely; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu. 3)

(3) Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. k) je zakázána na místě, kde by střelbou mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku, není-li na takovém místě určen pro střelbu bezpečný prostor, zajištěn dohled odpovědné osoby nebo není-li takové místo viditelně označeno jako místo, kde probíhá střelba a na kterém je střelba umožněna pouze s vhodnými ochrannými pomůckami.

(4) Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

(5) Držitel zbraně kategorie D nesmí

 1. a) zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, nejde-li o místo a účel uvedené v odstavci 2 nebo 3,
 2. b) zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, 11) léků nebo v důsledku nemoci, a
 3. c) převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě.
kontakt

Potřebujete radu?

721 886 885

Po - Pá 8:00 - 16:00

podpora@jinova.cz

logo trezory
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více o osobních údajích zde.
Copyright © již od roku 1968 Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno listopad 2020